Palmera Parajubaea torallyi (Palma Chico, lubi sa bukid sa Bolivya)

litrato

Mga liso sa lubi gikan sa mga bukid sa Bolivya

Parajubaea torallyi maanindot nga lig-onon nga palmera nga gikan sa Salot nga Amerika. Pero, panagsa ra kini nga gitanom sa mga hardinero gawas sa iyang gigikanan, Bolivya, tungod kay dagko ang iyang liso (mao nga mahal ang pagpadala)

Lumad kini sa Bolivya, motubo kini sa uga ug abogon nga mga walog sa Andes nga ang kahabugon mga 2700–3400 ka metros gikan sa dagat. Mao nga kini nga palmera ang kinatas-an ug gigikanan nga makit-an sa tibuok kalibutan. Ang temperatura panagsa ra nga mokabat sa 20°C ug ang yelo dili panagsaon sa ingon ani nga kahabugon. Ang temperatura kanunay nga mo-obus hangtud sa –7°C sa ting-tugnaw (Hulyo-Augosto) ug ang tinuig nga pag- ulan mga 550 milimetro.

Ang iyang pagdurar sa huwaw, init, tugnaw, yelo ug uban pang dili maayo nga kondisyunes ug ang iyang maayo nga barog, makaingon ang uban nga ang ilado nga palmera dili lang maayo nga pang-adorno pero usa sa mga pinangita nga pampanindot nga palmera sa dili kaayo tugnaw ug malatropikal nga lugar. Sa mga lugar nga dunay yelo nagkinahanglan ug panalipod sa tugnaw ug pagsiguro nga walay yelo ang iyang lugar. Giingon nga ang Uropa dunay yelo hangtud sa temperature 3°C. Mabuhi kini nga palmera sa pinaka-ubos nga temperature nga –8°C. Nahurot ang iyang mga dahon pero nabuhi ra kini ug namalik ang iyang mga dahon sa panahon sa tingpamulak.

Sa Bolivya kini nga Palmera motubo hangtud sa kahabugon nga 14 metro ang katas-on nga ang iyang lawas mga 25–35 sentimetro ang kadako. Ang Palmera nga 100 ka tuig o sobra pa ang katigulang, motaas sa sobra sa 30 metros ang katas-on ug ang lawas mga 50 sentimetro ang kalapdon. Maanindot siya nga tanom, naay mga 20 ka buok dahon, ang uban niini mga 5 metros ang katas-on. Gagmayon kini nga palmera nga ningtubo sa gawas sa Bolivya.

Adunay duha ka klase sa iyang kinaiyanhon nga pamuy-anan nga sukwahi ang kadak-on sa iyang bunga nga kanhi lang nga nailhan sa duha ka klase, ang gagmayon ug bunga nga P. torallyi var. microcarpa ug ang dagko-on ug bunga nga P. torallyi var. torallyi. Dili ra siya lahi ug hitsura ang var. microcarpa ug dili sad kini pareho kadagko-on sa iyang mga ig-agaw, pero ang iyang kadali nga makahiuyon ug ang pagkahimsog dili ra lahi. Dili dali kono nga mapaturok ang iyang liso. Bisan ug dili sigurado ang magpatubo niini, sa kaulauhian moturok kini kon maayo ang pagkabutang, naa sa binhian, medya ang pagkalubong , ug medyo basaon ang yuta. Kung maayo ang pag-alima, sa bugnaw ug malatropikal ang klima,maadlawan ang lugar, dali ra nga motubo ang binhi, mota-as, nga mahimsog ang lawas nga palmera, nga dagko ug morag panit nga dahon.Molongtad kini sa huwaw, init, bugnaw, yelo ug ubang dili maayo nga panahom. Maanindot kini tan-awon nga makaingon ang uban nga kining nailhan nga palmera maayo nga pang-adorno ug mahimo nga pinangita nga pampanindot nga palmera sa mga lugar nga dili kaayo bugnaw ug malatropikal nga lugar.

Ang Parajubaea torallyi nailhan nga pangadorno nga tanom ug kasagaran nga gitanom sa mga plasa ug agi-anan. Sa Ecuador ug salot nga Colombia, ang Parajubaea cocoides kasagaran nga gitanom sa may kahabugon nga 2500 hangtud 3000 metros – hinay kini nga motubo ug dili molungtad sa yelo. Halos pareho ni siya sa Parajubaea torallyi ug wala mailhi ang iyang kanaiyanhon nga pamuy-anan, nadawat nga pareho siya ug kagikan sa Parajubaea torallyi. Ang kinagamyan sa niani nga klase nga palmera mao ang Parajubaea sunkha nga nailhan lamang sa 1996. Motubo kini hangtud sa 8 metros ug makit-an sa walog sa Andes sa rehiyon sa Vallegrande, sa distrito sa Santa Cruz sa Bolivya diin ang kahabugon mga 1700–2200 metros. Kanhi sayop ang pagkaila niini nga Parajubaea torallyi hangtud nga human sa dugang nga paniksik gihinganlan kini nga Parajubaea sunkha. Ang palmera sa henus nga Parajubaea dali rang itanom. Ang pinakasayon nga pagtanon niini pinaagi sa liso. Hinuon, kinahanglan kini ug daghang pasensiya tungod kay hinay kini nga moturok bisan sa lasang ug mokabat kini ug usa ug tunga ka tuig pagpatubo. Ubang liso moturok na sa sulod lamang sa usa ka bulan pero ang uban magkinahanglan usa hangtud sa duha ka tuig pagpaturok lamang. Tungod kay malatropikal kini nga palmera kinahanglan nga naa sila sa ubos nga temperature (dili pareho sa ubang palmera) nga posibleng dunay dili maayong epekto sa iyang pagtubo. Ang taas nga temperatura nagpasabot ug uga nga panahon nga dili maayo sa pagpatubo. Sa usa pa ipugas ang liso, kinahanglan nga ibutang sa kini sa tubig nga mga 20°C ang temperature sa mga 5 hangtud 7 ka adlaw. Ang liso sa mga dagko-on ug liso nga klase kinahanglan nga ihumol sa tubig sa kadugayon nga 2 ka semana. Kinahanglan nga ilisan ang tubig kada adlaw. Kinahanglan nga garas-garasan ang liso para dali moturok. Ang paghumol sa tubig sa liso, mo-undang sa iyang pagkahikatulog ug mosugod ang ting-ulan, nga pinakamaayo nga panahon sa pagturok. Ang pagkatulog sa liso moprotiher niini nga dili mosugod ug turok sa tinghuwaw sa Bolivya (ang tingtugnaw Junio hangtud sa Oktubre). Human sa paghumol, kinahanglan nga ipugas ang liso sa kaang o bag nga plastic- siguraduha lang nga tunga sa liso natabunan ug yuta ug ang temperatura mga 10° hangtud 20°C. Ang maayo nga impluwensiya sa pagpaturok sama sa kalainan sa adlaw(taas) ug gabii(ubos) nga temperatura. Sa panahon nga naipugas na ang liso, dili na kinahanglan nga tubigan ug maayo kay ang daghan rang tubig makadaot sa tanom. Ang kalainan sa pagpatubo sa Parajubaea ug ang ubang klase sa palmera mao ang ubos nga temperatura ug ang gamay ra nga tubig nga kinahanglanon niya. Human sa pagpugas, kinahanglan nga tan-awon ang liso kada tulo o upat ka semana ug ang ningturok na nga mga liso kinahanglan ibutang na sa mga kaang. Ang ubang nagtanom ug palmera naghatag ug ilang mga tambag mahitungod sa liso nga mosugod ug turok sa sulod sa unom ka semana: Hunonga ang pagbubo ug tubig sa liso ug paugha ang yuta sa pipila ka buwan. Lukata ang liso gikan sa yuta ug ihumol kini ug balik sa tubig sa usa ka semana ug ipugas ug otro.

Kining mga liso mosugod ug turok sa sulod sa tunga sa tuig. Kung ang ubang liso wala pa moturok, usba ang proseso ug ang tanang nahibiling liso moturok na sa sunod nga ting-ulan.

Ang pagpaturok sa liso sa Parajubaea mga 100% nga malapuson, kinahanglan lang nga mainantoson ka, pasulaya ug huwaw nga panahon kanang mga puluho nga liso.

Sa panahon nga duna na kay linghod nga palmera, lig-on kini pero hinumdumi nga dili sobrahan ug bubu ug tubig. Ang linghod nga palmera mas ganahan ug kasarangan nga kahimtang (sa ilang kinaiyanhon nga pamuy-anan, motubo sila ilawom sa landong sa mga hamtong nga palmera) pero ang mas tigulang nga mga tanom kinahanglan nga maadlawan.

Ang henus nga Parajubaea usa sa mga delikado nga palmera sa Salot nga Amerika nga mawagtang. Ang pinakarason niini mao ang pagpuo sa iyang kinaiyanon nga pamuy-anan, ang nag-kaylap nga yuta sa pang-uma, ang pagkuha ug kahoy, ug sobra nga pagpasibsib sa mga baka. Kini nga mga palmera makit-an sa gamay lang nga lugar mao nga kinahanglan nga tininuod ang pagtagad ug nga delikado nga mawagtang. Tungod kay dagko man ang iyahang liso, lisod ang pagsabwag niini. Ang pinaka importante nga mananap nga nagtabang sa pagsabwag sa iyang liso mao ang Spectacular bear (Tremarctos ornatus), pero kining mananapa delikado usab sa binuhatan sa tawo.

Printed from neznama adresa