Bato lamig nga palma Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix isa sa pinakamabaskug nga nagabato sa lamig nga lahi sang palma. May nagaisahanon gid lang nga lahi sa genus sang Rhapidophyllum. Ang natural nga ginaistaran sang sini nga palma ara sa Bagatnang Sidlangan nga bahin sang Estados Unidos sang Amerika. Ugaling, salamat sa iya nga pagbato sa lamig nga naganubo sa – 20 °C kung sa diin ini perte ka sikat nga tanum sa mga hardin sa bilog nga kalibutan, amo man ang Uropa.

litrato

Mga liso sang Needle Palm (Rhapidophyllum hystrix)

Ini isa ka matig-a nga lahi sang palma nga nagadaku sang 1–3 ka metros lang, may madamu nga mga makagalanyak nga mga tunok sa lawas sini. Ang Rhapidophyllum Hystrix isa ka gamay nga kahoy nga palma pulupaypay, nga nagpadamu sang suckers, ang ini nga mga kadagmu nga mga sanga nagaubra sang pwerte kalapad nga bilog nga klampa sang wala mahibal-i nga kalapadon. Sa pag-agi sang panahon, ang hugot nga mga sanga sini magaporma sang indi masudlan nga thicket. Ang dagom nga palma wala nagaporma sang lawas pero mahinay nga nagaubra sang nagahaba nga korona nga posible magtubo sang mga 1.2m kahaba-on kag 17.8cm nga diametro. Ang sanga ginapartehan sang luma nga dahon nga base, fiber, kag mahagba nga mga tunok. Kalabanan sila nga suli pero sa mga mal-am nga clamps; posible sila maghilay ukon magtubo sang prostate nga gasunod sa salog samtang nagapaunauna sila sa sanag sang adlaw kag espasyo. Samtang nagagulang ang kada tangkay, mas madamu pa nga mga tunok ang gatubo halin sa tunga sang ginatakdan sang dahon. Dapat itanum ang liso sa basa nga lupa kag pagtaguon sa temperature nga 20 °C. Sa una nga 3 ka tuig sini, ginarekomenda nga taguon ang bata-on nga palma palayo sa lamig. Ang duludagum nga palma dapat sa mabasa nga posisyon sa adlaw ukon sa halon, pero sa kabilugan ginakinanglan sini sang adlaw samtang nagataas ang latitude. Mas manami sila tulukon, ugaling kung nabutang sa medyo mahalon. Kung patubuon sa puno nga adlaw nagahugot ang korona sini kag nagadula ang maduludulum nga berde nga kolor sang dahon. Ang mga tanum nga mas mal-am sa 3 ka tuig pwede ibutang sa gwa sa hardin sa bilog nga tuig kung ikaw nagaistar sa lugar kung sa diin ang temperature nagalagbong sa idalum pa sang 10 °C. Sa mga malamig nga lugar, kinanglan mo magsuplay sang intsakto nga proteksyon bato sa lamig kung maglagbong ang temperatura sang negatibo 10 °C. Samtang ara ang lamig, ang bato lamig nga palma nagakinanglan nga ginpuga maayo nga lupa kag dapat iposisyon sa bagatnan. Ang pinakadaku nga kontra sang sang ini nga palma sa tiglalamig indi ang kalamigon kundi ang lupa nga pwerte ka basa. Ang kombinasyon sang manubo nga temperatura kag sobra nga tubig magaguba sang ugat. Ang ini nga palma makaluwas sa kalamigon nga asta sa –15 asta sa –20 °C.. Ang pinakanubo nga nalista nga temperatura nga nakaluwas ini amo ang –28 °C.

Bato lamig nga mga palma ginabaligya

Printed from neznama adresa