Indyan nga Lotus (Nelumbo nucifera)

litrato

Bulak sang Indyan nga Lotus

Ang Indyan nga Lotus (Nelumbo nucifera) isa ka matahum nga pangtubig nga tanum nga may lululiso nga berde nga mga dahon nga galutaw sa ibabaw sang tubig. Ang malas-aw nga pula nga mga bulak masami makita sa madamul nga tangkay nga nagabutwa sang pila ka sentimetro sa ibabaw sang tubig.

Ang Indyan nga Lotus nga bulak ginakonsidera nga sagrado kag ginausar sang mga Budista sa ila relihiyoso nga mga seremonya. Ang bilog nga tanum nagaigo para sa pagkonsumo sang tawo; ugaling kalabanan nga mga liso kag mga ugat (rhizomes) ginausar sa tradisyonal nga luto sa bilog nga Bagatnang Sidlangang Asya. Ang Indyan nga Lotus isa ka paludal nga tanum nga pwede padakuon sa pareho nga pamaagi sa pagpadaku sang mahamut nga water lily. Indi mabudlay magpadaku sang sini nga tanum sa amon mga kondisyon; isa lang ang dapat makabalo!

Para mapadaku ang Indyan nga Lotus nga liso, ang panggwa nga panit sang liso dapat kiskison paidalum (pagkiskis ukon pagbaid) sa papel de liha. Ini nagapahapus sang pagdulot sang tubig biskan kung sa diin ang liso wala pa gaumpisa magtubo. Kung ang matig-a nga panit hugot gyapon, ang liso magapabilin nga hapus patubuon sa ginatos ka mga tinuig. Ugaling, kung ibutang sa tubig, mga pila pa ka tuig ini antes magtubo.

litrato

Pagpatubo sang mga liso sang Indyan nga Lotus

Paano mo mabal-an kung tama na ang imo pagkiskis sang matig-a nga panit sang liso? Mahibal-an mo kung ang kadakuon sa pagdaku sang liso kung ibutang sa tubig. Kung magdoble ang kadakuon sang liso sa sulod sang 24 oras, indi na kinanglan ang pagkiskis. Kung indi, kinanglan mo pa kiskisan ang panit sang liso, ibutang ang liso balik sa tuig sa sunod nga 24 oras, kag tan-awon ang kadakuon na. Ang ini nga proseso kinanglan liwaton asta magdoble ang kadakuon sang liso.

Kinanglan lang sang liso ang tubig…

Kung madinalag-on ang pagkiskis sang liso, ihulom ang liso sa isa ka suludlan nga puno sang tubig, Ang pinakamanami nga kabugnawon sang tubig sa umpisa sang proseso sang pagtubo dapat sa tunga sang 27°C kag 28°C (biskan magdoble ang kadakuon sang liso sa kabugnawon sang 20°C). Sa mini nga kabugnawon nagatubo sang madasig ang liso kag sa sulod sang isa ka semana maggwa ini. Tan-awa ang litrato sa dokumentasyon sa .

Asta maggwa ang una nga dahon, itanum ang nagtubo nga liso sa isa ka malutak nga substrato ukon sa batuhan sang aquarium sa idalum sang suludlan (aquarium, punong). Ang lebel sang tubig sa sulod sang suludlan dapat biskan 30 cm sa ibabaw sang lebel sang substrato. Kung ang ginusar nga midyum amo ang kabatuhan sang aquarium, mahapus nga makatubo ang Indyan nga Lotus sa sulod sang aquarium nga puno sang tubig.

Sa kabilugan, samtang nagalinghod ang tanum, kinanglan sini sang daku nga espasyo. Pwede mo ini mapadaku sa punong sa tiglalamig nga hardin,greenhouse, ukon biskan diin nga layo sa malamig nga temperatura. Ang pinakamanami nga temperatura sa pagpadaku sang Indyan nga Lotus dapat sa tunga sang 20°C kag 35°C.

Sa kondisyon sang amon tyempo, ang mga manugbo nga temperature natural lang pero ang tanum makaluwas nga wala sang problema. Sa tigilinit pwede mo masaylo ang Indyan nga Lotus sa gwa nga punong ugaling sa tiglalamig, dapat ini taguon sa sulod. Sa pinakamalain nga kaso nga makita, makatulog ini sang madugay sa basa nga cellar sa pareho nga pamaagi sang iban nga mga mahamut nga water lily.

Ang pinakamanami nga pamaagi sa pagpadaku sang Indyan nga Lotus amo ang pagusar sang konkreto nga mga tub nga nagakapyot sang biskan ano halin sa 60 ukon 80 ka litro sang tubig – nagabili ini sang mga 10 ka Euros kada isa. Usara ang mga gasunod nga pamaagi: Ibutang ang nagtubo nga mga/liso sa malutak nga sustrato ukon sa kabatuhan sang aquarium sa sulod sang plorera sang bulak kag ibutang ang plorera sa sulod sang konkreto nga tubo. Para sa pinakamayad nga resulta, pun-on ang konkreto nga tubo sang tubig sa ibabaw.

Ang bintaha sa pagusar sang konkreto nga tubo amo ang mahapos ini ibutang sa pangtiglalamig nga hardin sa inyo apartment. Sa kapareho nga kaso, ginarekomenda nga ang tubo ibutang sa ingud sang bintana (siguro mga bintana sang balkonahe) para masigurado nga ang Indyan nga Lotus nga tanum dapat pasilawan sa init sang adlaw. Sa tigilinit, pwede mo ibutang ang tub sa Bagatnang bahin sang inyo balkonahe ukon sa inyo hardin. Kung imo makita, ang Indyan nga Lotus nga tanum mahapus patubuon – biskan sa building sang inyo apartment!

Printed from neznama adresa