Ботаникс – бағбаншылық ҳәм өсимликлер ҳаққындағы журнал

қарақалпақ версиясы

Газонды қандай қылып туўры орыў мүмкин?

Газонның қалың өсиўи ушын оны туўры орыў керек. Ҳәр қандай жас ақ қарағай ямаса сосна жақсы көринисин жоғалтады, егер набыт болып атырған газонда жайласқан болса.

Оны орыў қағыйдасы бар болып, газонның басланғыш узынлығынан 1/3 ге қысқарады. Буның мазмуны, егер биз газонды 6 см орсақ, оны 4 см әтирапында қалдырыў керек дегени. Газонның оптимал узынлығы 2–3 см. Егер оны жүдә пәс орсақ, газонның солып қалыў қәўипи артады. Егер сиз жүдә пәс орылған газонға ийе болыўды қәлесеңиз, оны жақсы суўғарыўды умытпаң! (шама 1 м² қа 10–15 литр суў).

Бизде 2 түрдеги классик ҳәм „мүлшелестириўши“ пайдаланылады.

Мүлшелестириўши орақ пенен орылған отларды жыйнамайды, ал майда кесип газон бойлап шашады. Сондай етип, газон автомат рәўиште ҳәр бир орымнан кейин өгитленеди. Егер газон жықынында ҳәўиз бар болса, бул орыў қуралы туўры келмейди. Себеби, ҳәўизди ипләсландырады. Бундай газонлар ушын орылған отларды жыйнаў ушын классик себетли орақ қолайлы болады.

Ҳәзирги күнде орақлардый өтиўши түрлери де бар. Егер сиз орылған отларды жыйнаў ушын себетти орнатсақ, классик ораққа ийе боласыз, егер себетти орнатпасаңыз, мүлшелестириўши ораққа ийе боласыз.

Газонды 15º қа егилген ҳалда орыў ушын бул орақлар мас келеди. Егер сизиң газоныңыз тикшығарлық жерде жайласқан болса, қол орағынан пайдаланқаныңыз мақул. Қол орақ соның менен бирге орыў пайытында путалар, тереклерге жақын жерлерде, газон әтирапында көп жыллық өсимликлер егилген болса, қолайлыдыр.

««« Алдыңғы мақала: Нанлы терек Artocarpus odoratissimus Кейинги мақала: Қурт-қумырсқа жеўши өсимликтиң туқымларын егиў көрсетпеси »»»

Екшемби 4.10.2009 10:01 | Баспа | Газон

КПР клубы ҳаққында

КПР – Өсимлик өсириўшилери клубы Словакия
КПР – Өсимлик өсириўшилер клубы ҳалық-аралық бағбанлар шөлкеми болып есапланады. Толық оқыў...
Өсимликлерди өсириў ҳәм егиў тәжрийбелериңиз бенен бөлисиң. Бул ҳаққында өзиңиздиң ана тилиңизде мақала жазың ҳәм оны Ботаникс журналында жарыққа шығарың! Буннан да көбирек мағлыўмат ушын биз бенен байланысың.