Ботаникс – бағбаншылық ҳәм өсимликлер ҳаққындағы журнал

қарақалпақ версиясы

Қурт-қумырсқа жеўши өсимликтиң туқымларын егиў көрсетпеси

picture

Балкан майы (Pinguicula balcanica)

Қурт-қумырсқа жеўши өсимликтиң туқымлары өсиниң өнимдарлығын қысқа ўақытта сарыплайды. Бир жылдан соң көп туқымлардың түрлери өнимдарлығы керексиз ҳәм майда болып қалады. Соның ушын бул өсимликлердиң жаңа туқымлары қолыңызға тусиўи менен дәрриў егиўиңиз зәрүр.

Егиў ушын еки ыдысты таярлап қойың. Биреўиниң көлеми 10×15×10 см кем болмаўы керек, екиншиси болса ҳәр бир тәрепинен 10 см ге үлкен болыўы керек. Үлкен ыдыстағы суў үстин айналы яки пластикли көринетуғын қапқақ жабыў ушын ойықсыз болыўы шәрт. Кишкене ыдыстың төмени диаметрик 1 см ден кем болмаған 3–5 ойыққа ийе болыўы керек, үстинен суў шығыўы ушын. Үлкен ыдысты ярымына шекем суў менен толтырың ҳақыйқатта басқа аквариумларға уқсамайтуғын қылың. Кишкене ыдысқа торф субстарт ямаса таза қум жайластырың. Кейин жоқары бөлеги ығалланған субстартқа бир марамда туқымларды сеўип шығың. Ақырында ярымына шекем жетсин. Ақырында барлық егилетуғын егинди үлкен ыдысқа сондай жайластырың, суў кишкене ыдыстың жоқары бөлиминиң ярымына шекем жетсин. Кейин бир ай даўамында субстарттың жоқары бөлиминде егинлер өскенше күтип турыў керек болады, 3–6 айдан кейин сиз бир-биримлеп өз алдына түбеклерге отырғыссаңыз болады.

Егилетуғын субстартты егиўден алдыңғы ислеў бериў

Егилетуғын субстартты егиўден алдын стерилизация қылыў керек. Егер сиз қум ислетсеңиз, әпиўайы етип айтқанда оны 10 минут қайнаған суўда қайнатың, егер торф ислетсеңиз, үстинен қайнаған суў қуйың ҳәм суўығаншы алып қойың. Солай етип сиз жетерли дәрежеде стерилизация қылынған субстарт аласыз, егилетуғын егиниңизда набыт қылатуғын плесеньлерден ҳәм замаррықлардан, соныңдай шырмаўық туқымларынан қутыласыз.

««« Алдыңғы мақала: Газонды қандай қылып туўры орыў мүмкин? Кейинги мақала: Пальма Parajubaea torallyi »»»

Екшемби 4.10.2009 10:05 | Баспа | Өсимликлерди өсириў усыллары

КПР клубы ҳаққында

КПР – Өсимлик өсириўшилери клубы Словакия
КПР – Өсимлик өсириўшилер клубы ҳалық-аралық бағбанлар шөлкеми болып есапланады. Толық оқыў...
Өсимликлерди өсириў ҳәм егиў тәжрийбелериңиз бенен бөлисиң. Бул ҳаққында өзиңиздиң ана тилиңизде мақала жазың ҳәм оны Ботаникс журналында жарыққа шығарың! Буннан да көбирек мағлыўмат ушын биз бенен байланысың.