Ботаникс – бағбаншылық ҳәм өсимликлер ҳаққындағы журнал

қарақалпақ версиясы

Биз дән қоңызларына қарсы гүресемиз

Дән қоңызларын ҳеш кимге таныстырыўдың қәжети жоқ. Олар майда қоңызлар (3–4 mm) болып, асханада топланған туқымлары арасына табылатуғын еди.

Зыянкеслер собықлылар туқымларының барлық түрлеринде раўажланады. Дерлик барлық собықлылар өзиниң жеке дән қоңызларына лобия-лобиялы, буршақ-буршақлы, шешевица-шешевицалы, собық-собықлыларға, … ийе болады.

Туқымларының қоңызлар тәрепинен желинген орынлары жемирилгенге уқсайды, үлкен қоңызлар өзлеринен кейин тесикшелер қалдырады. Айырым түрлери (мәселен лобиялы дән қоңызы) оларды сақлаў ўақтында көбирек зыян келтиреди (себеби бул орынларда жасаў ушын идеал шәраятларға ийе болады), тийкарынан өсимликлер бағда, бағ қапталларына зыян көрсеткен болады.

Оларға қарсы гүресиў жүдә әпиўайы ҳәм нәтийжели болады (нәтийжелиги 100% ке тең).

Жыйын-терим пайытында писип жетилискен өнимди тезлик пенен тазалаң. Оларды тексериң, егер олардың араларынан зыянкеслерди тапсаңыз, дәрҳал оларды жоқ етиң (жақсысы жағып жиберген мақул). Кейин туқымын пакетке салың ҳәм 48 саат музлатқышқа қойың.

Усы процедурадан кейин сиз дән қоңызы раўажланыўының барлық басқышларын жоқ етесиз. Оларды музлатқыштан алғаннан кейин қағазға жайың ҳәм бөлме температурасында 2–3 күн даўамында қурытып алың. Соннан кейин егиске шекем оларды пакетте сақлаўыңыз мүмкин. Бирақ усы жол менн сақланған туқымлар магазиннен сатып алынған туқымлар менен зыянланыўы мүмкин.

Соның ушын оларды резбалы қаппағы бар банкаларда сақлаған жақсы болады. Туқымлар жақсы қурытылған болыўы керек, болмаса олар көгерип шығады. Солай етип, исенимиңиз кәмил болсын, туқымларға дән қоңызлары ҳүжим ете алмайды.

Қоңызлырға сортларын таңлаў жолы менен қарсы гүресиўиңиз мүмкин. Гәп сонда, сондай сортлар бар, дән қоңызларына улыўма мақул келмейди.

««« Алдыңғы мақала: Қарағай Pinus kesiya Кейинги мақала: Әжайып велвичия (Welwitschia mirabilis) – тири қазылманы өстириң »»»

Шийшемби 29.9.2009 10:25 | Баспа | Зыянлы жәнликлер

КПР клубы ҳаққында

КПР – Өсимлик өсириўшилери клубы Словакия
КПР – Өсимлик өсириўшилер клубы ҳалық-аралық бағбанлар шөлкеми болып есапланады. Толық оқыў...
Өсимликлерди өсириў ҳәм егиў тәжрийбелериңиз бенен бөлисиң. Бул ҳаққында өзиңиздиң ана тилиңизде мақала жазың ҳәм оны Ботаникс журналында жарыққа шығарың! Буннан да көбирек мағлыўмат ушын биз бенен байланысың.