Ботаникс – бағбаншылық ҳәм өсимликлер ҳаққындағы журнал

қарақалпақ версиясы

Кивано - Cucumis metuliferus

Кивано тоқ сары қабақ көриниснде болып, узынлығы 10–15 см, оның „найзалары“ орта әсир қуралын еслетеди. Жасыл ети узынлығы 5–10 мм көп туқымларға ийе. Егер ол писпеген болса, найзалары әтирапында жасыл сүўретлерге ийе болады.

Оны бизге Орта Америка ҳәм Израйльден алып келеди. Жеўге жасыл ет туқымлары менен пайдаланылады. Ол қыяр менен қабақ ямаса банан араласпасы дәмине ийе. Етин алғанымыздан кейин, киваноны безететуғын косача сыпатында истлетиўимиз мүмкин. Туқымларды қурытыўымыз, егиў ҳәм бул өсимликти ханада өстириўимиз мүмкин. Қыяр өсетуғын ол да жықсы өседи. Бул күшли, тез өсетуғын бир жыллық лиана, узын көриниси ҳәм муртшалары қабақты еслетеди. Биз оны келтертиўимиз керек. Қыяр жапырақларын еслетеди, ҳәттеки олар майда тикенлерине де ийе. Үлкен 3 мм гүллериниң шаңланыўы қыярлардағыдай болып кешеди. Биз мийўелердиң жерге тиймеслигине итибәр болыўымыз шәрт, болмаса олар ширип қалады. Киваноға айналы ҳәм плёнкалы қыяр қаўын ыссыханасы 25 °C дәрежеси туўры келеди. Ол суўыққа шыдамсыз болғаны ушын, бәҳәр суўықларынан кейин көшеде егиледи.

««« Алдыңғы мақала: Ҳинд атшы Pongamia pinnata Кейинги мақала: Черимоя (Annona cherimola) »»»

Пийшемби 1.10.2009 06:30 | Баспа | Экзотикалық өсимликлер

КПР клубы ҳаққында

КПР – Өсимлик өсириўшилери клубы Словакия
КПР – Өсимлик өсириўшилер клубы ҳалық-аралық бағбанлар шөлкеми болып есапланады. Толық оқыў...
Өсимликлерди өсириў ҳәм егиў тәжрийбелериңиз бенен бөлисиң. Бул ҳаққында өзиңиздиң ана тилиңизде мақала жазың ҳәм оны Ботаникс журналында жарыққа шығарың! Буннан да көбирек мағлыўмат ушын биз бенен байланысың.