Botanix – Hatiso yaza limela

Botanix siLozi

Welwitschia mirabilis – ku cala nto ye pila

picture Welwitschia mirabilis ki simela se si zwelela kwakale sesi hula mwa sibaka se sinyinyani kwa likamba la liwate la Atlantic mwa Namibia ni kwa Mboela wa Angola. Welwitschia mirabilis ki kota, nihaike kuitalima lwa pili haibonahali cwalo. Simela kaufela sinani kota iliñwi ye kuswani foku shoshelanga matali amabeli – a bonahala inge mihala ye mibile ye kokonyani ye tataukile mwa matuko. Welwitschia mirabilis ibonahalanga inge sikutu sa manyalala!

Pelekelo 23.12.2023 20:19 | Ku printa | Limela ze zwelela kusili

Ku Hulisa Simela sa Marsilea quadrifolia

picture

Simela sa (Marsilea quadrifolia) si hula mwa mezi mi malatli a sona a bonahala inge makoto. Ki simela sesinde, sa bukabali.

Simela se sinani mihala ye mitelele, inge mihala ya makatulo. Matali a cimbukile fa mezi a hulanga ku zwelela ku yona mihala yeo. Matali ao a ikabanga hane, ku bonahala inge makoto. Hamu zwisa mihala yeo mwa mezi, ku bonahalanga teñi tukoto (inge Manawa a manyinyani). Ki mona mo ku zwelelanga mihala yeo. Simela se simela mwa mezi a sa bubi, a nunezwi, mwa mafasi kaufela kwandaa South America.

Pelekelo 23.12.2023 20:19 | Ku printa | Mezi ni limela ze hula mwa mezi

Kota ya kwai ye bizwa Nicotiana glauca – kota ya mwa malibela ye buheha!

picture

Kota ya kwai (Nicotiana glauca)

Takazo ya batu yakuba ni lika zenca, ze sa ipumanelwi ki ye tuna. Kacwalo balimi ni bona ba batanga ku cala lika zenca mwa masimu a bona – limela zeba sina babañwi. Kacwalo fa musika wa limela ku fumanehanga lika zenca ka silimo – kuli balimi baba nyolelwa nto yenca ba ifumane. Mifuta ye miñwi ya kota ya kwai yeo haika fitiswa fa musika ika kona ku ipumanelwa ki balimi kaufela honafa!

Pelekelo 23.12.2023 20:17 | Ku printa | Limela ze zwelela kusili

Simela sa Lotus sa kwa India (Nelumbo nucifera)

picture

palisa ye bizwa Lotus ya kwa India.

Lotus ya kwa India (Nelumbo nucifera) ki simela sesi buheha sesi mela mwa mezi, sa matali a matala a cimbukile fa mezi. Lipalisa za teñi ze ikeza bufubelu hanata li hulanga fa mitai ye ombokile lisentimita lisikai fahalimwa mezi.

Palisa Lotus ya kwa India i ingiwa kuba palisa ye kenile mi Ma-Budha ba itusisanga yona mwa milapelo. Simela kaufela sa ciwa; nihaike hañata lipeu ni mibisi ya teñi (rhizomes) hañata li beiwanga mwa lico kwa Southeast Asia. Lotus ya kwa India ikona ku calwa mo li calelwanga zeñwi za mwa mezi za munko o munde. Mutu haa ziba hande mwa ku icalela, ki palisa ye bunolo hahulu ku cala!

Pelekelo 23.12.2023 19:59 | Ku printa | Mezi ni limela ze hula mwa mezi

Tii ya kwa Chaina – Mu icalele tii ya mina!

picture

Lipeu za tii

Maliha asika fela kale, mulimi kaufela u nahana ze ka caliwa mwaha o tatama. Kana ku mi belanga bunolo ku cala tomato, paprika ni kyukamba? Kana mu bata ku cala lisili? Ze zwa kusili? Mu bona cwañi muhupulo wa ku itimela tii ya mina unomwaha?!

Pelekelo 23.12.2023 19:56 | Ku printa | Limela ze zwelela kusili

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-22

About KPR

Logo of KPR - Kilabu ya Balimi ya kwa Slovakia
KPR - Kilabu ya Balimi ki kopano ya balimi mwahalaa linaha. Mu bale litaba ze ekezehile...
Mu kandeke ze mu fitile ku zona mwa musebezi wa ku cala limela. Mu ñole litaba kaza bulimi, limela, ku cala limela, ni cwalo cwalo, ni ku li hatisa ma puo ya mina mwa hatiso ya luna ya Botanix! Mu lu ñolele.

Category: Kaufela Bucwañi Bukokwani Ketelelo ya mwa ku calela limela Limela ze hula mwa libaka ze bata Limela ze zwelela kusili Linzalu Mbowa Mezi ni limela ze hula mwa mezi