Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Pamananam sampagang bulba ampong malating tanaman

Lako mula deng sampagang bulba ampong malalating tanaman ibat king kahun at paburen mula lilim king 2–3 aldo. Ing kadwang posibilidad na ing tanam mulang agad na ali mula king diretang aldo.

Hwebis 17.11.2011 18:00 | Iprint | Instruksyun nung makananung magparagul tanaman

Ing Khasi Pine (Pinus kesiya)

Ing Khasi Pine (Pinus kesiya) mabilis yang daragul king Asya, na ali ya maralas a akakit king kilwal na ning kayang penibatan. Deng tanaman na daragul la hanggang 30–35 a metu at deng tanaman na daragul lang 1 m king diametru. Balang tangke atin yang atlung suksuk. Metung para king 15 hanggang 20 cm ing kaba. Ing bunga na ning tanaman (cones) mga 5 hanggang 9 cm ing kaba na at deng butul na ibat keng 1,5 hanggang 2,5 cm ing kaba.

Hwebis 17.11.2011 17:57 | Iprint | Exotic a tanaman

NOVODOR FC para king paglaban kareng Coloradung insektung pang patatas

Ali kunala dapat ipakilala deng Coloradung insektung pang patatas (Leptinotarsa decemlineata) na balu de ngan deng tau na mapaninsala kareng patatas at imposibleng paten keng kemikal. King kasalukuyan ala pang mikabalu nung makananu lang lako ding Coloradung insektung pang patatas.

Hwebis 17.11.2011 17:54 | Iprint | Peste

Ing pamagparagul Payung payungan a balamu talaba (Pleurotus ostreatus)

Ing paying payungan a balamu talaba (Pleurotus ostreatus) mas sikat ya king lagyung payung payungan (champignon a payung payungan)! King relasyun ksing parehas a payung payungan ing payung payungan a balamu talaba atin yang mas matas a kahalagahan. Ali me a pipalit king toxic o “meteng kupya” (Amanita phalloides).

Miyerkulis 16.11.2011 19:45 | Iprint | Payung payungan

Nanung gawan king megupit a dikut?

Nung buri mu ing mababa at malagung dikut, kailangan meng linisan ing kekang nula na mas madalas. King kasalukuyan, ing maralas a pamaglinis mula mamye yang marakal a dikut na pupubleman mu. Deng karakalan da reng mananam lalak da ing dikut at e dana gagamitan. Kakasug ke ing kakung buntuk at isipan na uugse da ing pinakamurang pataba!

Martis 15.11.2011 19:39 | Iprint | Dikut

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-21

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste