Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste

Author:

Kategorya: Peste

Informasyun kareng peste ampong sakit daring tanaman

NOVODOR FC para king paglaban kareng Coloradung insektung pang patatas

Ali kunala dapat ipakilala deng Coloradung insektung pang patatas (Leptinotarsa decemlineata) na balu de ngan deng tau na mapaninsala kareng patatas at imposibleng paten keng kemikal. King kasalukuyan ala pang mikabalu nung makananu lang lako ding Coloradung insektung pang patatas.

Hwebis 17.11.2011 17:54 | Iprint | Peste

Makananu mulang apate deng salagubang king bin?

Ali siguru mepakilala keka deng salagubang king bin. Deni retang mangalating salagubang na 3–4 mm ing dagul da na akakit mula king butul king kusina.

Dening mangalating salagubang areni daragul la king miyaliwang uri na ning bin. Balang bin ating kakabye – king makitid a bin a salagubang (salagubang), king pea – pea a salagubang, king lentils – lentil a salagubang, king hardin a bins-hardin a bins a salagubang ampong aliwa pa…

Biyernis 7.10.2011 15:27 | Iprint | Peste

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste