Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Kiwano (Cucumis metuliferus)

Ing 10–15 cm a bunga na ning kiwano lupa lang dalandan. Kabilang yak eng pamilya na ning pipino. Ing bunga na atin yang malating sagu keng balat na makapagisip keng metung na lupa yang kasangkapang medieval. Ing laman na berde ya at maglaman yang 5–10 mm a kaba a maputing butul. Pag ali yapa malilut, ing kule na ning bunga kule yang berde.

Dening prutas a reni ikwa dala menibat keng Israel ampong Gitnang Amerika. Kakanan la deng laman na kayabe ya ing butul. Ing kiwano lalasa yang pipinu, marrow ampong saging. Kaybat ming mengan kiwano agamit miya ing takap na ning bunga a masanting a pinggan; deng butul naman pwedi lang itanam. Mabilis yang daragul ing tanaman ayni a lupang marrow a ating maragul a tagke ampong tendrils. Deng bulong na papakit na balamu pipinu ya at atin yaring makasugat a buak.

Ing polinasyun na ning 3 mm makabang sampaga parehas ya kung makananu ya ing pipinu. Kailangan tamung abalu na ing prutas na malyari yang malanat o mabuluk kapag makalele ya keng gabun. Ing kiwano daragul ya king 25 ºC kaya ing temperature king ordinaryung kahun ay parehas ya keng pipinu ampong milun. Ing kiwano ali ya daragul keng yelu. Nung makatuknang ka keng marimlang lugal o ating yelu, dapat ing kiwano lako yak eng magyelung lugal.

Ing tutuking artikulo: Deng Mangga na ning Indonesia »»»

Miyerkulis 21.9.2011 22:17 | Iprint | Exotic a tanaman

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste