Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Ing pamamananam na ning apat a bulong a clover (Marsilea quadrifolia)

litratu

Marsilea quadrifolia tanaman

Ing apat a bulong a Clover (Marsilea quadrifolia) madanum yang pako na lupang Clover. Palage mu na ing terminung pang danuman a pako ampong ing clover ala lang relasyun king metung at metung? King kabaligtaran- deng 2 papakit lang parehas a katangian na maralas na pangdekorasyun kareng hardin king buung yatu.

Ing apat a bulung a Clover atin yang rhizomes, na itsurang taling sapatus. Ing bulung na lulutang ya king danum. Deng bulung na 4 ya bahagi, lupa yang apat a bulung a Clover. Nung lako me ing rhizomes king danum neng taglagas, atin malating bage na akit mu (balamu malati lang butil). Sporocarps la reni spores la deng tanaman ibat la keng pako. Ing apat a bulung a Clover daragul la king e gagaglong danum, na sagana king masustansya, maliban king Timog Amerika.

King Amerika, ing tanaman ayni paniwalan deng lulub na kabud. King Slovakia, ing tanaman ayni daragul ya king 7 lugal king lele ilug ng Latorika. Anyang minuna king ilug na ning Bodrog, Laborec and Uh. In tropikal a lugal atin daragul keng aquarium.

litratu

Marsilea quadrifolia tanaman

Ing apat a bulung a Clover (Marsilea quadrifolia), madalas ya tatanam at parati nang buri keng madanum a lugal. Aparagul me ing tanman ayni na alang problema king 20×20×20 cm ing masnting a dagul na mgalamang 60–80 a litung danum. Pwedi me ring lage king kilwal keng buung banwa (kasi makatagal ya keng yelu). Dahil aliya mangailangang dakal a pangangalaga, kahit ninu pwedi neng paragulan. Ing apat a bulung a Clover daragul king sapa king hardin. Mangana kamung ditak a gabun ibat king kekang hardin king lalam na ning sapa. Ing apat a bulung a Clover makapagkabit ya keng danum at aparagul me king malalam pa na (5–100 cm) – ing sanga na ning tanaman magpagkabit ya keng lalam na ning danum. Apikawani mula keng pamamagitan na ning rhizomes. Ing malating rhizomes (10cm) istu ne para king apat a bulung a Clover.

««« Tang artikulo nandin: Ing tanamang Tabaku Nicotiana glauca - ing tanaman king balkonahing na ating pagasa! Ing tutuking artikulo: Makananu mulang apate deng salagubang king bin? »»»

Lunis 3.10.2011 21:17 | Iprint | Danum ampong tanamang daragul keng danum

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste