Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Makananu meng linsang masalese ing kekang mula?

Kailangan meng linisan masalese ing kekang mula para makapanatili kang makapal a dikut. Alang conifera ing lupang masanting nung ing keng paligid na mamamate a dikut!

Bayu me linisan ing kekang mula, kailangan kang sunud keng patakaran-ing dikut kailangan yang gupitan keng 1/3. ing ibig ng sabyan nung ing dikut 6 cm ya ing kaba na, kailangan gupitan me hanggang 4 cm. ing pinakamasanting a dagul na ning dikut manibat 2 hanggang 3 cm. nung malwat yang daragul, baka langi ya ing dikut. Kayari meng gipitan ing dikut kailangan meng diligan. (mga 10–15 a litrung danum)

Areni deng adwang tipo na ning pamaglinis mula-ing tradisyunal ampong ing mulch. Ing mulch ali ya kukwwang dikut kaybat ng lininis, pero gugupitan ng mapino at babalik na keng mula. Kingparalan ayni pataban na ing gabun. Pero dening paglinis dikut areni ali la masanting nung atin kaung swimming pool. Kasi miras ngan keng swimming pool ing dikut. Mas masanting yang gamitan ing tradisyonal na atin kahun kayabe na para kuanan ing dikut a meputut.

Atin muring piyabe a paglinis mula nung nukarin ka makapamili nung kana me ing kahun a pangolekta o ali.

Masanting ya ini keng mulang atin kahiligan a 15°. Nung ing kekang mula atyu ya king matarik a lugal, kailangan mung gumamit paglinis mula a gagamit gamat na pwedi rin makalinis king lele na ning tanaman o kama da reng sampaga.

««« Tang artikulo nandin: Pamananam king baung mula Ing tutuking artikulo: Nanung gawan king megupit a dikut? »»»

Lunis 14.11.2011 19:37 | Iprint | Dikut

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste