Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Ing pamagparagul mangga kmenibat king butul

Kailangan mung magpatubong bayung pupul a butul para akwa me ing masanting a resulta. Ibabad mula deng butul king temperaturang mga 20–25 º C king 2–6 a oras.

Kaybat mulang binabad deng butul, tanam mula keng gabun (mayan, mabalas a gabun) at ilage mula keng temperaturang na 20–25 º C. deng butul musbung la kaybat na ning 1–3 duminggu. Deng anak a tanaman kailangan ilage la keng medyo mapaling position.

Nung makatuknang ka king tropikal a lugal, a tanam mula reng tanamang magga king kekang hardin. nung makatukanang ka king lugal a magyelu, kailangan mulang salikut deng mangga king kilub o king greenhouse.

««« Tang artikulo nandin: Kalimantan a Mangga, Kasturi (Mangifera casturi) Ing tutuking artikulo: Kamansi Artocarpus odoratissimus, Marang »»»

Biyernis 23.9.2011 22:54 | Iprint | Exotic a tanaman

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste