Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Tsaa na ibat keng Tsina - Paragulan me ing sarili mung Tsaa

litratu

Sampagang tsaa

Bayu ing katapusan na ning taglamig, balang mananam lalawen na nung sanu ing dapat para keng susunud a panaun. Akakit mu bang ali makasubok ing pananam kamatis, paprika, o pipino? Bias kabang aliwa? Aliwa na exotic? Nanu mo ing ideya mu keng paparagul me ing sarili meng tsaa ngening banwa?!

litratu

Tanaman tsaa

Ing tanamang tsaa (Camellia) na ating 50 uri na ning evergreen kareng tropikal ampong medyo tropikal a shrubs o malalating tanaman na awsan dang madalas na tanamang tsaa da reng Tsino (Camellia sinensis). Ing matwang tanaman ayni menibat yak eng Timog ampong Timog Silangan na ning Tsina ampo deng aliwa pang bansa-Indya, Burma, Vietnam ampong Laos, nung nukarin deng tanaman a reni tenam dala keng pilang dalan a banwa. Agyang pang ing tanaman ayni metanam yak eng tropiko, ing pinaka importanting tagagawa parin ing Tsina, Indya, Sri Lanka ampong Hapon.

litratu

Butul tsaa

Eman masakit ing pagpaparagul keng sarili mung tsaa. Ing pinakaimportanting bahagi na ning prosesu ing pamanyaling sariwang butul, kasi deng butul na ning tsaa milalako la pagasang tumubu agad agad. Deng butul na pabilog la. Bayu ka tanam kailangan mulang ibabad keng kilub na ning 2 hanggang 3 aldo. Kaybat na nini, kailangan mitanam nala keng palaging mididiligan ampong mianginang gabun. At keng temperaturang 20–25º C, deng butul umusbung la kayari na ning 2–4 a dumingu. Kung tenam mula keng mapaling lugal, deng anak a tanaman agad lang umusbung tapus kayari na ning anam a bulan agad nalang malanat. Salamat keng istung paralan na ning pamaglanat , makagawa kang malagung korona para apatubu me ing kekang sariling tanaman.

Kareng tropikal o mala tropikal a lugal ing tsaa malyari yang tumubu keng hardin, pero kailangan yang slaikut keng kilub na ning greenhouse. Ing mapaling taginit ampong sapat a danum ing perpektung kundisyun para keng tanaman a tsaa – ini ing kundisyun nung nukarin la tutubu deng tsaa.

Nung ali ka makatuknang keng tropikal a lugal, malyari yaring tumubu ing tsaa king kekang hardin o keng kekang balkonahi na ali ne a tumbasan ing kalidad na ning tsaa a tutubo keng tropikal a lugal, mibiyayaan ka patse ing tanaman dininan nakang malagung maputing sampaga.

Nung makatuknang ka nung nukarin atin yelu, patse taglamig, kailangan meng ilage ing tanaman malaut kareng awang. Kasi ing tanamang tsaa evergreen ya at malyaring ali ya manikwang sapat a sinag ning aldo neng taglamig, pota malanat ya o milako la deng aliwa ng bulong. Pero king pamagdatang na ning tagsibol salese ya tapus makapitas nakang tsaa pasibayu!

««« Tang artikulo nandin: Indyan a Lotus (Nelumbo nucifera) Ing tutuking artikulo: Tanaman a palma a daragul king yelu Rhapidophyllum hystrix (ing Palmang Karayum) »»»

Martis 27.9.2011 16:08 | Iprint | Exotic a tanaman

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste