Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Palma Parajubaea torallyi (Palma Chico, pang bunduk a Bolivian a ngungut)

Parajubaea torallyi masanting yang palma ibat keng Timog Amerika. Oneng malagad deng tatanam deng mananam king kilwal king natural ng tukanangan, king Bolivia, dahil keng maragul ng butul (na ing ibig ng sabyan mas mal ing gastus king pamagpadala) Karaniwan ya keng Bolivia, draagul ya keng malangi at malikabuk, keng kilub na ning lambak na ning Andean na ing tas manibat keng 2700–3400 m king babo na ning dagat. Kayapin ing palma ing pinakamatas uri na tutbu king buung yatu. Ing temperature na madalas bababa yak eng –7º C neng taglamig a bulan (Hulyo ampong Agosto) ampong ing iuran keng pabanwa atiu mu keng 550 mm.

Ing kakayahan ng tuknang keng taglangi, pali, dimla, yelu ampong aliwa pang matinding kundisyun, at ing abilidad ng manatili masanting na asbai mu na ing palma ayni atin yang masikan a posibilidada a maging ornamental, pero pwedi yang maging metung kareng pinakaburing panglandscape para kareng mapaling lugal. Kareng lugal kung nukarin ing yelu palaking atsu, ing temperature mamabut king 3 °C. ing pinakamababang temperature na ing palma kinabye ya –8 °C. dening tanaman a reni mawawala ya ing karelang bulong pero kakabye ya parin patse tagsibol tutubu nala deng bayung bulung.

Keng Bolivia, ing palma daragul yak eng 14m ing katas na ing katawan na 25–35 cm ing diametru. Ing palma na atin ng 100 ing edad o mas matwa pa, mamabut yang hanggang 30 m ing katas at ing diametru na 50 cm. ing masanting ng kilubluban na na ating mga 20 bulong at ing marakal kareta mga 5 metru ing kaba da! Deng tanaman a daragul king kilwal na ning Bolivia mas malati la.

Ating adwang populasyun king natural a pituknangan na miyayaliwa king dagul na ning tanaman na mesabing adwang uri ing malating prutas a P. torallyi var. microcarpa at ing maragul a prutas a P. torallyi var. torallyi. Ala namang masyadung pagkakaiba keng itsura na, ing microcarpa ali ya makaratang keng dagul na ning maragul a prutas ng pinsan, pero king pamadagul ampong kabagsikan ali neman paytalwi. Ing butul na na atin yang reputasyun na pagiging ali siguradu keng pamagusbung. Agyang pang ing pamagusbung na ali ya masyadung masanting datang murin ing aldo na lumual la reng butul na. Kailangan makakutkut yamung bagya at medyu mabas aing paligid. Patse metanam ya keng masanting a kundisyun, maging yang maragul ampong matatag a tanamang palma na ating maragul lupang shuttlecock a bulung. Ing pagiging matatag na keng pali ampong kalangian maragul ya potensyal a maging tanamang pang ornamental kareng lugal a tropikal.

Parajubaea torallyi popular yang tanaman na maralas a daragul keng parke ampong lele dalan. King Ecuador ampong Timog Columbia, ing Parajubaea cocoides maralas maragulan king katas a 2500 hanggang 3000 a metru – ining tanaman ayni ali ya agad daragul at mayna ya keng dimla. Parehas ya keng Parajubaea torallyi king kayang pituknanngan at Parajubaea torallyi

Ing pekamalating uri na ning palma ing Parajubaea sunkha na dinyan descripsyun anyang 1996. daragul yamung 8 metru at atin mu keng lambak na ning Andean king rehiyon na ning Vallegrande king distritu na ning Santa Cruz king bolivia nung nukarin ing katas 1700–2200 m. Palagi yang mali ing pamagdeskripsyun na ning Parajubaea torallyi hanggang keng bayu mu na pelagwan deng Parajubaea sunkha.

Deng palma a ating genus a Parajubaea malagwa lang paragulan. Ing pinakamasnting a paralan ing pamagamit butul. Pero nung mapasensya ka ing butul na mabagal yang daragul. Mamabut yang kapitnang banwa. Inmg pamanusbung na ning butul na mahigit king pabulan pero neng kayi mamabut yang mahigit pabanwa. King mrimlang panaun mas masanting lang isalikut kumpara keng mapali kasi mipipigilan ing pamanusbung na ning uri.

Bayu me tatanam ing butul na, kailangan lage me pa keng danum na ating temperaturang 20ºC keng 5 hanggang 7 a aldo. Deng mangaraguil a uri kailangan lage mula keng danum king kilub na ning 2 duminggu. Ing danum kailangan mung palitan aldo aldo.

Ing pamamabad da reng butul king danum ing pamagbalu kung ing butul dagul ya ampong ali, ing kauran ing masanting a panaun para king pamanusbung na ning butul at ing ali masanting a panaun na ning pamanusbung ing mapaling panaun king Bolivia (ibat keng Hunyo hanggang Oktubre)

Kaybat mulang binabad deng butul kailangan mulang kabit keng plastik bag – ingatan na kapitna mu kareng butul ing makasalikut at mikapali king temperaturang 10 hanggang 20ºC.

Ing positibong impluensya na ning masanting a pamanusbung ing diperensya na king aldo (matas) at bengi (mababa)ng temperature. Patse tenam mu nala deng butul ali mula kailangan dadanunman kasi nung madanum loa ya ing makasira keng tanaman.

Kaybat mulang tenam kailangan mulang lalawen patse atlu hanggang apat a duminggu at ing pamanusbung da reng butul king kilub na ning anam a bulan:

Tukanangan mulang didiligan deng butul at paburen meng langi ing gabun king kilub na ning pilang bulan. Lako mula ding butul keng gabun at lage mulang pasibayu king danum king paruminggu at itanam mulang pasibayu.

Deng butul magumpisa lang musbung king kilub na ning kapitnang banwa. Deng laiwnag butul ali la mumusbung, ulitan memu ing parehas a prosesu at deng aliwang butul musbung la keng susu nund a kauran.

Ing pamanusbung da reng butul Parajubaea halos 100% ya, kailangan mumung maging pasenshosu at paburen mu ing malanging panaun ing bahala kareng matamad a butul! Patse atin nakang malating palam, matias ya pero kailanagan ali me didiligan maralas. Ing palma kailangan na ing katamtaman a kapaligiran. (king natural dang tuknangan daragul la king lalam da reng maragul a palma) pero kailangan da ing mapali.

Genus Parajubaea metung ya kareng pinakamanganib a tanamang palma king Timog Amerika. Ing dahilan na nini kasi sisran dala deng natural ng tuknangan at babahagi ne king pitamnan, mamutut dutung ampong pagpaparagul hayop. Deng palama a reni daragul la keng malating lugal, na makagawa king kayang pamanyira. Ing pinaimportanting hayop a makapagapakalat kareni ing Spectacular beer (Tremarctos ornatus) pero deng hayop a reni milalako la dahil kareng gagawan da reng tau.

««« Tang artikulo nandin: Tanaman a palma a daragul king yelu Rhapidophyllum hystrix (ing Palmang Karayum) Ing tutuking artikulo: Ing Indyan a Tanamang Beech Pongamia pinnata »»»

Hwebis 29.9.2011 11:16 | Iprint | Palma

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste