Botanix – መጺሄት ብዛዕባ ኣትክልቲ

Botanix ትግርኛ

ህንዳዊ ሹሻን ማይ (Nelumbo nucifera)

ስእሊ

ናይ ሂንዲ ማያዊ ዕንባባ ሹሻን

ናይ ሂንዲ ማያዊ ሹሻን (Nelumbo nucifera) ምሉኩዕ ማያዊ ተኪሊ ቀጠልያ ዓይኒ ዓተር መሰል ቆጺሉ ኣብ ላዕለዋይ ጺፊሒ ማይ ጸንበለል ዝብል እዩ። ጽገረዳዊ ዕንበባባታቱ ኩሉ ግዜ ካብ ሊዕሊ ጺፍሒ ናይ ማይ ገል ሰንቲ ሜቴራት ሪሒቁ ኣብ ረጎድቲ ኣጉናድ እዩ ዚርከብ።

ናይ ሂንዲ ማያዊ ሹሻን ዕኒባባ ከም ቁዱስ እዩ ዝቁጸር። ብዱሃዉያን ኣብ ግዜ ሃይማነታዊ በዓል ይጢቀምሉ። ብምልኡ እቲ ተክሊ ሰባት ከህልክዎ ይክእሉ እዮም። ዋላ እካ ሲሩ (ራይዞም) ኣብ ኣሰራርሓ ባህላዊ መግቢ፣ ኣብ ኹሉ ደቡባዊ ሚብራቅ ኤስያ ይጢቀምሉ እንተኮኑ። ናይ ሂንዲ ማያዊ ሹሻን ዕንባባ ተክሊ ልኪዕ ከምናይ ሙኡዝ ዝጨንኡ ናይ ማይ ሹሻን እዩ። ኣብ ከም ናትና ኩነታት ነዚ ተክሊ ኽትዘርኦ ከቢድ ኣይኮነን፣ ኣገባቡ ጥራይ እዩ ኪፈልጥ ዘለዎ።

ሰሉስ 26.12.2023 18:52 | ሕተም | ማይን ማያዉያን ኣትክልትን, መምርሒ ኣተዓባብያ ኣትክልቲ

ኦይስተር ቃንጥሻ (Pleurotus ostreatus) ምፍራይ

ኦይስተር ቃንጥሻ (Pleurotus ostreatus)፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ዋላ ካብቶም ልሙዳት ዝኾኑ ቃንጥሽ (ቻምፒግኖን ቃንጥሻ)፡ ሉዑል ተፈላጥነት ኣለዎ! ምስቲ ልሙድ ዝኮነ ቃንጥሻ ብምምዝዛን፡ ኦይስተር ቃንጥሻ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ብልጫ ኣለዎ፡ ምስ “ደዝ ካፕ” (Amanita phalloides) መርዛም ፋንጋስ ከዳናግር ኣይክእልን እዩ።

ሰሉስ 26.12.2023 18:50 | ሕተም | ቃንጥሻታት

ብኖቮዶር አፍ.ሲ ንኮሎራዶ ሕንዚዝ ድንሽ ምቅላስ

ምስ ኮሎራዶ ሕንዚዝ ድንሽ (Leptinotarsa decemlineata)፡ ብፍሉይ ምልላይ ዘድሊ ኣይመስለንን። ዳርጋ ኩሉ ነዚ ዓርሞሾሽ ዝኮነ ባልዕ፡ ብዘይ ቀመማዊ መድሃኒት ኪጠፍእ ዘይክእል፡ ንድንሽ ዝሃሲ፡ ይፈልጦ እዩ። እንተኮነ ግን፣ ነዚ ኮሎራዶ ሕንዚዝ ድንሽ ንመቆጻጸሪ ዝጠቅም ስነ-ሂወታዊ ኣገባብ ዚፈልጥ ወልሓደ የለን።

ሰሉስ 26.12.2023 18:47 | ሕተም | ባልዓት

ናይ ቻይና ቆጽሊ ሻሂ ናይ ገዛእ ርእስካ ቆጽሊ ሻሂ ምፍራይ!

ስእሊ

ኩሉ ኣፍራዪ ቅድሚ ሓጋይ ምዉዳእ እዩ ንዝመጽእ ወቅቲ እንታይ ከም ዘፍሪ ዝሓስብ። ኮሚደረ (ጸብሒ ኣቡን)፣ በርበረ፣ ኩኩምበር (ቺትርዮለ) ምፍራይ ቀሊል ኮይኑዶ ረኪብካዮ? ካልእ ክተፍሪ ዶ ትደሊ? ካልእ ኣብ ከባቢካ ዘይርከብ (ባዕዳዊ)? ኣብዚ ዓመት ቆጽሊ ሻሂ ክተፊሪ ከመይ ይመስለካ?!

ሰሉስ 26.12.2023 18:45 | ሕተም | ባዕዳዉያን ኣትክልቲ

ዕንባባ ሽጉርቶ ( ሽጉርቲ መሰል ሱር ዘለዎም ኣትክልቲ) ምትካልን ምፍላስን

ነቲ ብኣገልግሎት ፖስታ ተዓሽጉ ዝመጸካ ዕንባባ ሽጉርቶን ፈልስን ከፊትካ፡ ካብ 2–3 መዓልቲ ኣብ ጽላል ግበሮ፡ ወይ ሽዑንሽዑ ብምትካል ካብ ናይ ጸሓይ ጩራ ተከላከለሉ።

ሰሉስ 26.12.2023 18:42 | ሕተም | መምርሒ ኣተዓባብያ ኣትክልቲ

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-22

ብዛዕባ KPR

Logo of KPR - ማሕበር መዕበይቲ ኣትክልቲ ስሎቫኪያ
KPR- ማሕበር መዕበይቲ ኣትክልቲ ዓለም-ለካዊ ዉድብ መዕበይቲ ኣትክልቲ እዩ። ንዝያዳ ንባብ…
ብዛዕባ ኣታዓባብያ ኣትክልቲ ዘለካ ተመክሮ ኣካፍል። ዓንቀጻት ብዛዕባ ጀርዲን፡ ኣትክልቲ፡ ኣትክልቲ ምዕባይ ካልእን ጽሓፍ። ከምኡ እዉን ኣብቲ ናይ ቋንቋካ ክፋል ናይ መጺሄትና Botanix ኣሕትሞ! ንዝያዳ ሓበሬታ ተራከቡና።

ትሕዝቶ፤ ኩሉ መምርሒ ኣተዓባብያ ኣትክልቲ ማይን ማያዉያን ኣትክልትን ሳዕሪ ስየታት ቃንጥሻታት ባልዓት ባዕዳዉያን ኣትክልቲ ዲፍራን (ኮኖኣዊ ዝፍሪኦም ኣግራብ)